top of page
DoCare-logo.jpg

ระบบแจ้งเตือนและช่วยเหลือผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉิน ผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือน และทีม Care Center พร้อมรถพยาบาล 24 ชั่วโมง

new-brochure_final_co_edit2.png
Anchor 2

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งานจริง

" การที่มีสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นกับแม่  ทำให้ผมรู้เนี่ย  ตี1 ตี2 ผมก็รับ ผมบอกเลยนะว่า มันตอบโจทย์มากๆ "

คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์
ซื้อระบบ DoCare ติดที่บ้านของคุณพ่อ

" การที่มีสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างที่มันเสี่ยงอันตรายเกิดขึ้นกับแม่  ทำให้ผมรู้เนี่ย  ตี1 ตี2 ผมก็รับ ผมบอกเลยนะว่า มันตอบโจทย์มากๆ "

คุณพรรษกฤช สภาพงศ์
ซื้อระบบ DoCare ติดที่บ้านของคุณแม่

bottom of page